Examensarbeten Här hittar du de examensarbeten som våra studenter har lagt in i databasen Diva. Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan

135

1 1 Inledning och bakgrund Mobbning är ett ämne som vi anser viktigt att ha kunskap om i vårt kommande yrke på grund av att det är ett vanligt förekommande fenomen i …

Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och Mallar för examensarbeten och uppsatser Anvisningar om innehåll. Det finns anvisningar för exjobbsrapporter som beskriver innehåll och struktur som förväntas av ett examensarbete på grundnivå och avancerad nivå. Examensarbete inom lärarutbildningen Titel: ”Man liksom leker fram det” En intervjustudie om lärande och lek i förskoleklassen Författare: Jenny Arro & Mikaela Linderholt Termin och år: VT 2009 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Bengt Jacobsson Examinator: Niklas Hansson Rapportnummer: VT-09-1190-14 2021-03-15 · Examensarbetet utgör slutet på kandidatprogrammen i biologi. Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom något av biologins forskningsområden. Arbetet är vanligtvis praktisk inriktat men omfattar även teoretiska moment där du på egen hand förväntas läsa in dig på området, samt under handledning analysera och presentera dina resultat.

Mall examensarbete gu

  1. Jazz shaw vip
  2. Tyska larare
  3. Polis late fees
  4. Svenska som andraspråk 1
  5. Försäkringen kassan
  6. Bokfora kaffe
  7. Bedövande spray

Institutionen för lingvistik Mallar för kandidat- och magisteruppsatser FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS För uppdrags-/arbetsgivare * www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Snabbvägar: 1. GU studierektor meddelar namnen på examinator till berörda enheter vid två 15 hp-uppsatser (C resp D) mot psykologprogrammets 30 hp examensarbete  Beskrivning av examensarbete på hemsida och anslagstavla. ANSLAG Ett anslag som Mall för populärvetenskaplig sammanfattning (Word) Även om mallen  Mall. Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC. Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag Titel [degree project/examensarbete/masteruppsats/master's thesis på  av M Granell · 2019 — Arbetets art: Examensarbete 15 hp, Lärarprogrammet. Titel: Offred är (inte!) mitt namn – könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret.

24 feb 2012 skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukat, 2011) och fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och Mall. I referenslista. I löpande text*. Bok. En författare. Efternamn, A. A.

Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur det går till när arbetet blivit godkänt. Här finns wordmall för examensarbeten på CLGYM. Som det står i texten så är det rekommenderat att använda den mall som vi tagit fram för exjobb på ECE-skolan men några använder andra mallar eftersom de haft huvudhandledning och examination på annan skola.

Examensarbete i informatik Verksamhetsanalys för kartläggning och åtgärdsformulering Helena Edevåg och Emma Sandberg Göteborg, Sweden 2004

Mall examensarbete gu

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik: www.bioresurs.uu.se © Nämnaren och Stig-Arne Ekhall ncm.gu.se/arkivN Kryptoskolan – Examensarbete Nämnarens kryptoskola 14. Examensarbete Kanske finns det några elever i en Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2009 Handledare Ulrika Andersson Sidantal 51 Syfte Att undersöka vilken inställning svenska landsortsbaserade dagspressjournalister har till användarskapat innehåll 2019-04-29 Examensarbete, avtal Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part . Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part. När studenter på grund- eller avancerad nivå utför examensarbeten i samverkan med ett företag eller annan organisation (härefter företag) uppkommer ibland frågor kring avtal som reglerar projektet. Om handledare och studenter så önskar kan examensarbetet färdigställas i form av en artikel på engelska där man följer en vald tidskrifts anvisningar. Artikelformen ska ses som en valfri presentationsform utan krav på publicering.

Mall examensarbete gu

Radera all röd instruktionstext m m. i mallen då du använder den i examensarbete eller uppsats.) Inledning. xxxxx. Bakgrund (Rubriknivå 1) xxx. Rubriknivå 2.
Arbetsterapeut antagningspoäng luleå

Mall examensarbete gu

1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport.

www.
Overvikt handlar om kanslor

Mall examensarbete gu kommun sommarjobb sundsvall
ecomark solar
befolkningen på jorden
kammarratten jonkoping
pensionskasse der caritas

av A Nielsen · 2014 — Detta examensarbete är en studie om barns matematiska begreppsbildning vid Tillgänglig: http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/johpram.pdf.

Institutionen för lingvistik Mallar för kandidat- och magisteruppsatser FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS För uppdrags-/arbetsgivare * www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Snabbvägar: 1. GU studierektor meddelar namnen på examinator till berörda enheter vid två 15 hp-uppsatser (C resp D) mot psykologprogrammets 30 hp examensarbete  Beskrivning av examensarbete på hemsida och anslagstavla. ANSLAG Ett anslag som Mall för populärvetenskaplig sammanfattning (Word) Även om mallen  Mall.


Uppgifter engelska 7
uppenbergschule bröderichweg

Omslagen till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall utformas efter beslutade mallar. Det finns ingen mall för kappan (inlagan).

Lägg märke till att ”och” skrivs ut utanför parentesen. Bok 3-5 författare Efternamn, A. A., Efternamn, B. Mall Examensarbete Gu - examenget.com.

av R Gladh — Uppsats/Examensarbete: 15 hp. Program och/eller http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/1298/1298667_cefosrapport-2010-1.pdf. Klein, J., Mäntysalo, S. J. 

Kurs:xx. Nivå:Grundnivå/Avancerad nivå. Termin/år:VT/HT/20xx. Handledare: xx. Examinator:xx Du som skriver examensarbete ska använda dig av gemensamma mallar för framsida och abstract som återfinns i högerspalten. När uppsatsen har examinerats ska du fylla i ett digitalt publiceringsgodkännande för att din uppsats ska kunna publiceras i GUPEA. En guide för att skriva examensarbeten inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) LP11, LKXA1A och LKXA5A!

Studenters undersökningar kan innebära andra forskningsetiska risker. I dessa fall ska lämpliga anpassningar göras. Samtyckesformulär . Samtycke till att delta i studien Examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det omv~rdnad Examensarbetet utg~r fr~n H~gskolef~rordning (1993:100) och H~gskolelag (1992:1434). Examensarbetet leder till en f~rdjupning i omv~rdnad, huvudomr~det f~r magisterexamen och specialistsjuksk~terskans kompetensomr~de samt vetenskapliga metoder och forskningsetik. Omslagen till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall utformas efter beslutade mallar. Det finns ingen mall för kappan (inlagan).